Roman Okurunun Oluşturulması

Roman okurunun oluşturulmasında, Esat Mahmut Kara- kurt’un yapıtlarının büyük oranda etkisi vardır. Romanlarının kolay okunurluğu, konularının yığınlara yakınlığı, anlatımdaki yalınlık, okurunu çoğaltmıştır. Karakurt’un da “edebi” anlamda romancılıkta bir iddiası yoktur. Hıfzı Topuz’un onunla yaptığı bir röportajda, “roman” ve “gazete romanı” diye bir ayrım yap­ması dikkate değer. “Gazete romanı ile, onun haricindeki romanı ta­mamen birbirinden ayırmak lazımdır.”Karakurt’un bu tür antalya escort oluşturulmasında ve artmasında etkisi görülmüştür. Ondan da ötesi tefrika roman denilen bir türe de alışkanlık sağlamıştır. Okur yığınına seslenen bu roman o zamanların gündelik gaze­telerinin tirajını da yükseltmiştir. Cumhuriyet’te yayınlanan tik ve Son, Tasvir’de yayınlanan Ankara Ekspresibunun örnekleridir.

Bugünün romancılığında, gazetecilikten gelen birtakım öğelerin kullanıldığı ortadadır. Sözgelimi bir Hemingway, bir Gallo gazetecilik izlenimlerini, daha başka deyişle gazetecilik malzemesini roman kalıbına dökmüşlerdir. Önceleri bir muha­bir olan Karakurt da bu tavrı belgeleyen kişilerdendir. Son rö­portajında; genç bir gazeteciyken kendine gönderilen intihar mektuplarını malzeme olarak romanlarında kullandığını açıkça belirtmiştir. Bu yöntemi kullandığının açık örneği, Dağları Bek­leyen Kız’dır. Doğu olaylarını bastırmakla görevli Salih Paşa’nm karargâhına giden Karakurt, roman yazmayı burada aklına ge­tirmiştir.

Romancının, kimi antalya escort üzerine bilgi verirken, daha geniş deyişle, romanlarının savunmasını yaparken kavram kargaşasına düştüğü olur. Aşkla insan sevgisini aynı düzeyde değerlendirir. İddiası, aşk romanlarında alabildiğine insan sev­gisini sergilediğidir. Genel çizgisiyle ve derine inmeyen bir de­ğerlendirmeyle bu görüşe doğruluk payı verirsek, kahraman­ları arasındaki sevgi bağının aşkı aşan yanlarına da rastlayabi­liriz. Edebiyat tarihçilerimiz özellikle Karakurt üzerinde bir yargıya varırlarken, romanlarının belli düzeylerdeki kişilerce çok okunurluğunun çok yanlı nedenini araştırmalıdırlar. Yoksa bu olgu yalnızca, halkın psikolojisine sesleniyor, sözüyle özet- lenemez.